• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

ଆମର ସେବାଗୁଡିକ

Close up of business handshake on digital background

ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅନସାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହାୟତା |

ସାଇଟରେ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି କରିବେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସମାବେଶ / ବିଛିନ୍ନତା କ ques ଶଳ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ |

ଜିତୋଙ୍ଗରୁ ଏକ ମିକ୍ସର୍ କିଣିବା ପରେ, ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପାଇବେ | ଆମର ସେବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦଳ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡିକ ପାଇଁ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବ, ଯାହା ଦ୍ your ାରା ତୁମର ବିନିଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା:

3 ବ୍ୟକ୍ତି ମେସିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ .5 ବ୍ୟକ୍ତି କସମେଟିକ୍ କାରଖାନା ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା:

ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ପାଇଁ 10 ଜଣ |

ଗ୍ରାହକ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମର କାରଖାନା ପାଇଁ ମାଗଣା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ଭିଡିଓ ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନ |

ଅନଲାଇନ୍ ସମର୍ଥନ |

ମାଗଣା ଅଂଶଗୁଡିକ |

କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ସେବା |